Privacy- en Cookiestatement van Susan Haveman Fotografie

 

Verantwoordelijke

Susan Haveman Fotografie is zogeheten verwerkings-verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Susan Haveman Fotografie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Susan Haveman Fotografie is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Uw gegevens worden door Susan Haveman Fotografie niet aan derden verstrekt zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens

Susan Haveman Fotografie verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Susan Haveman Fotografie gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres zoals deze redelijkerwijze nodig zijn om de alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 18 jaar zijn dan is er redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van de gegevens.

 

Grondslag van de verwerking

Susan Haveman Fotografie moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op de verwerking van deze gegevens zoals dat noodzakelijk is voor de dienstverlening in ruime zin aan de klant van Susan Haveman Fotografie. Redelijkerwijze valt onder deze dienstverlening de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze nodig zijn om de door Susan Haveman Fotografie aangeboden diensten te leveren, de website bruikbaar te maken en te houden en daartoe alle redelijkerwijze noodzakelijke handelingen te verrichten. Susan Haveman Fotografie heeft als gebruiker van persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening aan de klant de taak om deze gegevens te verwerken.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Susan Haveman Fotografie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Susan Haveman Fotografie maakt voor de verzending van uw gegevens gebruik een beveiligde verbinding middels de beveiligde website.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Susan Haveman Fotografie bewaart uw persoonsgegevens redelijkerwijze niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (conform artikel 5 AVG). Susan Haveman Fotografie bewaart uw gegevens 1 jaar. U kunt gedurende dit jaar en/of aan het einde van het jaar aangeven dat deze langer bewaard moeten worden dit kan schriftelijk en/of door uw gebruik van de dienstverlening te verlengen. Indien u gebruik maakt van uw recht om de gegevens te wissen kunnen deze op schriftelijk verzoek redelijkerwijze binnen de periode van 1 jaar worden gewist.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een website op de computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze bestanden wordt (geanonimiseerde) informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door deze website. Op de websites van Susan Haveman Fotografie maken we gebruik van verschillende soorten cookies. Susan Haveman Fotografie maakt met name gebruik van functionele en analytische cookies. Cookies zijn onder te verdelen in de volgende soorten:

 

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website van Susan Haveman Fotografie.

 

2. Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de website te verbeteren. Zo kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de website bekijken en het gebruiksgemak van de website verbeteren. Susan Haveman Fotografie volgt hierbij geen individuele bezoekers.

 

3. Niet-functionele cookies

Niet-functionele cookies en worden enkel gebruikt met voorafgaande toestemming van bezoekers van onze website, bijvoorbeeld om: Online advertenties/campagnes te optimaliseren, bij te houden hoeveel bezoekers op advertenties klikken om hiermee een inschatting te maken van de interesses om relevante inhoud en relevante advertenties weer te kunnen geven, informatie over het surfgedrag door te geven aan andere websites, het mogelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van diensten van andere partijen om advertenties te kunnen tonen. Voor het gebruik van deze niet-functionele cookies vraagt Susan Haveman Fotografie vooraf om toestemming.

 

4. Cookies van derden

Adverteerders (al dan niet in opdracht van Susan Haveman Fotografie) gebruiken eigen cookies op de website van Susan Haveman Fotografie om relevant geachte advertenties te laten zien. Hiervoor zal eerst om toestemming worden gevraagd. Susan Haveman Fotografie maakt gebruik van social media op delen van de websites, zodat er nieuws of acties geliked of gedeeld kunnen worden op Social Media als Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn en Twitter.Deze Social Media maken gebruik van cookies. Susan Haveman Fotografie heeft redelijkerwijze geen invloed op het gebruik van cookies en de verwerking van deze gegevens. Bij het klikken op een Social media button wordt de bezoeker direct doorgestuurd naar de desbetreffende Social Media pagina van Susan Haveman Fotografie . De bezoeker gaat op deze wijze akkoord met de gebruikersvoorwaarden verwijzen wij naar het privacybeleid van deze partijen.

 

Opslagtermijnen cookies

Functionele cookies worden opgeslagen voor de duur van een sessie. Google Analytics slaat de cookies op voor minimaal 1 sessie en maximaal 26 maanden. Social Media cookies worden opgeslagen voor maximaal 2 jaar. Susan Haveman Fotografie hanteert naar redelijkheid de wettelijke bewaartermijnen voor de opslag van de cookies en de gegevensopslag.

 

Blokkeren en verwijderen van cookies

Het is mogelijk om geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of om cookies te blokkeren. Voor alle cookies kunt kiezen om de cookies uit te schakelen in uw internetbrowser. In de internetbrowser kan worden ingesteld dat de standaard cookies desgewenst niet geaccepteerd moeten worden. Deze instellingen verschillen per browser. De helpfunctie van de browser kan gebruikt om te kijken hoe de cookies verwijderd kunnen worden. De actieve cookies zijn in de meeste browsers zichtbaar bij het klikken op het slot voor het webadres op de adresbalk van de browser. In de meeste browsers kunnen bij het klikken op dit slot ook de site-instellingen en het certificaat van de website zichtbaar worden gemaakt. Voor vragen over deze instellingen kan contact opgenomen worden met de websitebouwer of de aanbieder van de browser. Bij het uitschakelen van de cookies via de browser of op een andere wijze, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of onderdelen van de website niet of niet optimaal functioneren. Na het bezoek aan websites kunnen in de browser cookies van de computer, tablet of smartphone worden verwijderd.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (conform van artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (conform artikel 16 en 17 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Susan Haveman Fotografie verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Susan Haveman Fotografie behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (conform artikel 16 AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens ( conform artikel 17 AVG). Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Susan Haveman Fotografie van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht om deze gegevens te ontvangen (artikel 20 AVG). Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

 

Recht op rectificatie en wissen gegevens

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (conform artikel 16 AVG). Dit is het recht op rectificatie. U kunt, in een aantal gevallen, aan Susan Haveman Fotografie vragen om uw gegevens te wissen (conform artikel 17 AVG). Dit is het recht op vergetelheid. Bij onjuist gebruik van het online account naar de openbare orde en goede zeden en/of door het maken van een of meerdere inbreuk op de rechten van een andere persoon of organisatie conform het Nederlandse recht is Susan Haveman Fotografie naar redelijkheid en billijkheid gerechtigd om de toegang tot uw online account te beperken dan wel het account te annuleren en te verwijderen. Met inachtneming van de wettelijke (bewaar)termijnen kunnen de persoonsgegevens en/of de online account eenzijdig door Susan Haveman Fotografie worden verwijderd indien u niet voldoet aan de afspraken en met name de afspraken over de betaling en de deelname aan de trainingen. Dit zijn de afspraken gemaakt door u en uw externe professionals gezamenlijk en de afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kunt een beroep doen op het recht op dat Susan Haveman Fotografie overdraagbaarheid van gegevens als Susan Haveman Fotografie uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren (conform artikel 20, eerste lid onder a, AVG). Let op: dit geldt alleen voor gegevens die Susan Haveman Fotografie digitaal verwerkt, dus niet voor Susan Haveman Fotografie papieren bestanden.

 

Wijzigingen voorbehouden

Susan Haveman Fotografie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Privacy- en Cookiestatement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien de update wezenlijke veranderingen met zich mee brengt, zorgen wij ervoor dat we je hiervan op de juiste manier op de hoogte brengen via onze website of per e-mail.

 

Recht op beperking van de verwerking

U kunt Susan Haveman Fotografie naar redelijkheid vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken (conform artikel 18 AVG). Dit is het recht op beperking van de verwerking.

 

Recht op bezwaar

U kunt uw schriftelijke verzoeken

sturen aan:

Susan Haveman Fotografie

Noordereinde 15

1243 JG ‘s-Graveland

 

Dit Privacy- en Cookiestatement is laatst gewijzigd op 21 september 2020.

Wacht niet langer en trakteer jezelf op de mooiste foto's ooit! Ja, dat wil ik